Training

Breinkennis als leidraad om het koopgedrag van de klant te begrijpen.

Een centraal thema in onze trainingen is het begrijpen hoe het koopgedrag van de klant in het brein werkt en de manier waarop je acceptatie voor je voorstellen ontwikkelt. Ondanks dat dit een groepsproces is zullen de deelnemers merken dat de training, dankzij de intake, perfect inspeelt op de persoonlijke leerdoelen en aandachtspunten van een ieder.

Elke klant heeft zijn eigen set van waarden en communicatieregels. Als een verkoper iets vertelt aan de klant , dan maakt het brein eerst een inschatting op basis van zijn waardensysteem.: is het belangrijk wat de verkoper zegt of onbelangrijk, is de manier waarop de verkoper dit vertelt aangenaam of onaangenaam, is de inhoud van de mededeling saai of spannend?

In de hersenen van de klant worden vervolgens aan die informatie de bijbehorende emoties gekoppeld, waarna het geheel verder wordt verwerkt in de hersenschors en daar de basis vormt voor zijn koopintentie of afwijzing.

Whole Brain Verkopen als toegevoegde waarde

De kunst is om je verkoopboodschap zo te verpakken dat ze door het brein van je klant als belangrijk wordt ervaren en dat ze zoveel mogelijk positieve associaties en emoties teweegbrengen. In o.a. de trainingen leren de deelnemers hoe ze perfect aan kunnen sluiten bij de denk- en communicatiestijl van de klant. Maar dat begint bij het (her)kennen van onze eigen denkvoorkeuren en drijfveren.

Het herkennen van de denkstijlen en de koop drijfveren van de klant vanuit het breinperspectief is dus een belangrijk onderdeel om de (verborgen) koopsignalen en afsluitmomenten te kunnen waarnemen en te waarderen als verkoopmoment.

Daadkracht ontwikkelen

De klant verwacht dat de verkoper in actie komt, de leiding neemt in het begeleiden van het koopproces, contact maakt en vooral contact houdt door tijdig en adequaat de opvolging te organiseren en …… niet onbelangrijk ook om de opdracht durft te vragen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de klant pas koopt als hij uitgenodigd wordt om te kopen.

Ook in onze trainingen besteden we veel aandacht aan dit het ontwikkelen van pro-actief verkopen en daadkracht ontwikkeling. Immers, de “window of opportunity” staat slechts beperkt open.

Het ontwikkelen van iemands vaardigheden heeft pas zin als ze een onderdeel gaan vormen van iemands persoonlijkheid en hij/zij ook het lef ontwikkelt om op de voor hem/haar spannende momenten in de klantcontacten de juiste vaardigheden durft in te zetten. Waarbij werkelijk contact maken en verbinden met de klant de basis vormt.

BrainBoost Verkooptactiek

De onderdelen gebaseerd op de BrainBoost verkooptactiek zijn mede gebaseerd op de nieuwste inzichten op neurocognitief gebied. Wat gebeurt er in ons brein? Hoe kunnen wij de ander triggeren? Hoe pikken wij dingen op en hoe blijven dingen in ons brein bewaard?

De neurocognitieve wetenschappen komen tot steeds meer antwoorden waarvan wij in ons dagelijks leven gebruik kunnen maken. Toeval wordt doelbewust en intuïtie wordt zekerheid.

De BrainBoost verkooptactieken geeft verkoopmensen inzicht in zichzelf, in hun klanten en in de onvoorstelbare mogelijkheden die tot nu toe braak zijn blijven liggen. Direct toe te passen vaardigheden met onmiddellijk resultaat.

Omdat de deelnemers gaan begrijpen waarom de interactie met klanten loopt zoals het loopt en gaan inzien welke “slimmere” strategie je ook kunt toepassen, ontstaat er een geheel nieuwe salesdynamiek. Minds.Set.Sales noemen we dat. Verkopen met plezier en daadkracht.

Inschrijven BrainBoost Verkooptactiek