Spelregels bij inschrijving

Bij inschrijving ontvangt u een factuur en een bevestiging met verdere informatie over de training. Bij verhindering mag een vervanger gebruik maken van uw inschrijving. De factuur moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training worden voldaan. U ontvangt na ontvangst van de betaling de definitieve uitnodiging.

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang, bent u het volledige bedrag verschuldigd. Bij eerdere annulering wordt 50 % van de deelnamekosten in rekening gebracht. Door de inschrijving via deze website geeft u aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden en de privacy policy van Hecx Business Development bv en dat u deze geaccepteerd heeft.

Algemene voorwaarden Hecx Business Development BV

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Hecx: Hecx Business Development B.V.
  • A V: De onderhavige Algemene Voorwaarden
  • Overeenkomst: Iedere onder 2.1 bedoelde overeenkomst
  • De opdrachtgever: ieder die met Hecx een overeenkomst sluit als bedoeld onder 2.1
  • Dagen: alle kalenderdagen
  • Reclames: Alle grieven van de opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen of diensten, inclusief tijdigheid.
Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze A V zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten die worden aangegaan door Hecx op het gebied van o.a.het ontwikkelen van salestools, het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van (advies)opdrachten, waaronder mede worden verstaan het geven van een training of een lezing, het uitbrengen van (organisatie)advies en het implementeren van (deel)adviezen in het bedrijf van opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan prevaleren de A V van Hecx. Iedere overeenkomst wordt door Hecx aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de A V van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming inhoud en duur van overeenkomsten met Hecx

Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Overeenkomsten of aanpassingen daarvan komen tot stand zodra Hecx de door opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen schriftelijk plaats te vinden.

De extra kosten ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, al dan niet schriftelijk, mogen aan opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Aanvaarding opdracht door Hecx

Voorafgaande aan aanvaarding zal Hecx intakegesprekken houden met deelnemers en/of een nulmeting verrichten, waarbij kennis -, vaardigheids- en motivatieniveau van de bedoelde deelnemers zal worden gemeten.

Hecx behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Hecx niet zal bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming van opdrachtgever of dat de motivatie van deelnemers aan een voorgenomen training of bijeenkomst naar het oordeel van Hecx beneden het vereiste niveau is. Het staat Hecx in een dergelijk geval vrij een andere opdracht of training in de plaats van de door opdrachtgever gewenste opdracht voor te stellen.

Hecx heeft de intentie niet langer dan 2 jaar aaneengesloten gelijksoortige opdrachten van opdrachtgever te aanvaarden. Hecx behoudt zich ten aanzien daarvan alle rechten voor.

Hecx is te allen tijde gerechtigd (een deel van) de door hem aanvaarde opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5. Verplichtingen Hecx

Hecx zal de door hem te verrichten (advies)opdrachten steeds naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door Hecx aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Hecx zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever welke hem wordt toevertrouwd. Vertrouwelijk is die informatie welke niet van algemene bekendheid is en waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

Artikel 6. Grondslag aanbiedingen

Hecx baseert zich in zijn aanbiedingen steeds op de informatie die de opdrachtgever hem verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Hecx alle belangrijke informatie verstrekt welke voor de opzet en uitvoering van de (advies)opdracht van belang kan zijn.

Artikel 7. Facturering en Betaling

Het overeengekomen tarief en honorarium wordt door Hecx als volgt aan de opdrachtgever gefactureerd en opdrachtgever zal dienovereenkomstig betalen aan Hecx:

Op basis van een aan opdrachtgever kenbaar gemaakt dagdeeltarief. eventueel vermeerdert met een toeslagpercentage voor kantoorkosten en meerkosten, weekend- of feestdagentoeslag, of kosten in verband met het inschakelen van derden.

Het dagdeeltarief is altijd geoffreerd exclusief BTW en bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur- of locatiekosten, materiaalkosten zoals voor audio-, video en projectieapparatuur, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke zodat deze separaat dan wel in de laatste deelfactuur aan opdrachtgever in rekening zal worden gebracht. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Kosten van een training zijn altijd gebaseerd op een groepsgrootte van 9 deelnemers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betaling van de opdracht dient te geschieden in delen, te weten 50% binnen 14 dagen na aanvaarding van de opdracht door Hecx en 50% binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende deelfacturen. Bij lezingen dient de betaling te geschieden voor de uitvoering van de lezing.

Hecx verleent geen korting voor contante betaling.

Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.

Bij het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever binnen de door Hecx daarvoor gestelde termijn(en), verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het volledige nog openstaande bedrag ten gunste van Hecx terstond opeisbaar, terwijl de opdrachtgever daarenboven gehouden is een rentevergoeding van 1,5% van de overeengekomen prijs per maand, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, gedurende welke de opdrachtgever in gebreke blijft volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hecx te voldoen, een en ander onverminderd het recht van Hecx zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Het bepaalde in het derde lid is eveneens van toepassing op de volgende situaties met dien verstande dat de vordering van Hecx terstond geheel opeisbaar is en het verzuim van de opdrachtgever meteen intreedt indien:
de opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard of tot boedelafstand overgaat;

beslag op het geheel of een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd;

de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.

Alle buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Hecx worden gemaakt teneinde betaling van opdrachtgever te verkrijgen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Annuleren of verschuiven opdracht

Opdrachtgever kan de aan Hecx verstrekte opdracht annuleren indien en voor zover hij aan Hecx daarvoor de volgende vergoeding voldoet:

Voor trainingen met een open inschrijving geldt dat bij annulering binnen 4 weken voor aanvang u het volledige bedrag verschuldigd bent. Bij eerdere annulering wordt 50 % van de deelnamekosten in rekening gebracht. U mag een vervanger aanwijzen om de gereserveerde plek op te vullen.

In geval van annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de opdracht zal opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs vermeerderd met door Hecx gemaakte kosten dienen te voldoen;

In geval van annulering tussen 2 en 8 weken voor aanvang van de opdracht door Hecx dient opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs vermeerderd met door Hecx gemaakte kosten dienen te voldoen;

In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht door Hecx zal opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs en gemaakte kosten dienen te voldoen.

Hetgeen in lid 1 van dit artikel is geregeld geldt eveneens in geval van verschuiven van een opdracht door opdrachtgever naar een andere datum.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Hecx kan uitsluitend plaatsvinden indien Hecx met feiten of omstandigheden geconfronteerd wordt die zich aan zijn invloed onttrekken en/of hem niet bekend waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht en welke het hem onmogelijk maken de opdracht volgens overeenkomst te voltooien. Indien mogelijk zal Hecx de opdracht door een derde laten uitvoeren Indien dit niet lukt, zal opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte kosten door Hecx dienen te vergoeden.

Indien opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat Hecx gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht te staken. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever blijven in dat geval onverminderd van kracht. Voorts behoudt Hecx het recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever verkrijgt van Hecx het gebruiksrecht op alle producties die Hecx ten behoeve van opdrachtgever vervaardigt dan wel inzet, met dien verstande dat:

het gebruiksrecht uitsluitend voor de deelnemers namens opdrachtgever bestemd is;

de opdrachtgever dient te voldoen aan de financiële verplichtingen die verband houden met de ter beschikkingstelling van de producties, eventuele licenties en dergelijke.

Niets van de door Hecx vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producties mag door of vanwege opdrachtgever worden vermenigvuldigd anders dan ten behoeve van de deelnemers aan de uit te voeren opdracht door Hecx.

Artikel 11. Aantal opgegeven deelnemers voor een training / bijeenkomst

Opdrachtgever staat ervoor in dat het door haar opgegeven aantal deelnemers voor een training aanwezig zal zijn. In elk geval dient opdrachtgever voor het overeengekomen aantal deelnemers aan een training de kosten te voldoen evenals de in verband met de door Hecx te betalen kosten in verband met reservering, licenties op gebruikt materiaal, locatiekosten, en dergelijke.

Hecx behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren dan wel te verwijderen uit een training of bijeenkomst indien men zich niet houdt aan tijd- of andere relevante afspraken, de orde tijdens de training of bijeenkomst verstoort door gedrag, of dergelijke.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Hecx is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst welke hem zijn toe te rekenen, zoals grove schuld of nalatigheid dan wel het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid of het vakmanschap dat in de uitvoering van de opdracht door Hecx verwacht mag worden.

In het geval van aansprakelijkheid van Hecx wordt deze nadrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de opdrachtgever in rekening te brengen prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.

Hecx is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht, zijnde een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Hecx niet kan worden toegerekend is Hecx gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten met een redelijke termijn.

In dat geval is Hecx gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden, ter uitvoering van de gesloten overeenkomst reeds is verricht.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Hecx of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 15. Bevoegde rechter

De bevoegde rechter in het arrondissement waarin de onderneming van Hecx is gevestigd, zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen die uit de tussen Hecx en opdrachtgever gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.